Partie odłożone (FIDE)

Obowiązują od 1 stycznia 2018 r.

WYTYCZNE I. do przepisów gry w szachy FIDE

I.1.1. Jeżeli po upływie czasu przeznaczonego na grę, partia nie zostanie zakończona, sędzia powinien polecić zawodnikowi będącemu na posunięciu zapisanie „tajnego posunięcia”. Zawodnik powinien zapisać najbliższe posunięcie w jednoznaczny sposób, na swoim formularzu i włożyć go razem z formularzem przeciwnika do koperty, którą powinien zakleić i dopiero wtedy zatrzymać zegar. Dopóki zawodnik nie zatrzyma zegara, zachowuje prawo zmiany tajnego posunięcia. Jeżeli zawodnik po otrzymaniu od sędziego polecenia zapisania tajnego posunięcia, wykona go na szachownicy, to jest zobowiązany zapisać to posunięcie na swoim formularzu, jako tajne.

I.1.2. Zawodnik, będący na posunięciu, który chce odłożyć partię przed zakończeniem sesji gry, jest traktowany jakby zapisywał tajne posunięcie w nominalnym czasie końca sesji i dlatego jego czas powinien zostać pomniejszony o czas pozostający do końca tej sesji.

I.2. Następujące dane powinny znaleźć się na kopercie:

I.2.1. nazwiska zawodników,

I.2.2. pozycję bezpośrednio przed zapisanym posunięciem,

I.2.3. czas zużyty przez każdego z zawodników,

I.2.4. nazwisko zawodnika, który zapisał tajne posunięcie,

I.2.5. numer zapisanego posunięcia,

I.2.6. ofertę remisową, jeśli została złożona przed odłożeniem partii,

I.2.7. datę, godzinę i miejsce dogrywki.

I.3. Sędzia powinien sprawdzić prawidłowość danych zapisanych na kopercie i jest odpowiedzialny za bezpieczne jej przechowanie.

I.4. Jeżeli zawodnik proponuje remis po zapisaniu tajnego posunięcia przez przeciwnika, to oferta jest ważna do chwili, gdy przeciwnik ją zaakceptuje lub odrzuci zgodnie z art. 9.1.

I.5. Przed rozpoczęciem dogrywki należy ustawić na szachownicy pozycję powstałą bezpośrednio przed zapisanym posunięciem, a na zegarze wykazać czas zużyty przez obu zawodników w chwili odłożenia partii.

I.6. Jeżeli przed wznowieniem partii obaj zawodnicy zgodzili się na remis lub jeden z nich poinformował sędziego, że poddaje się, to partię uważa się za zakończoną.

I.7. Kopertę z formularzami zapisów można otworzyć tylko w obecności zawodnika, który ma odpowiedzieć na zapisane posunięcie.

I.8. Z wyjątkiem przypadków określonych w artykułach 5, 6.9 i 9.6 i 9.7, partię przegrywa zawodnik, który zapisał do koperty tajne posunięcie:

I.8.1. dwuznaczne albo

I.8.2. zapisane tak niewyraźnie, że nie można go odtworzyć albo

I.8.3. nieprawidłowe.

I.9. Jeżeli w uzgodnionym czasie rozpoczęcia dogrywki:

I.9.1. jest obecny zawodnik, mający odpowiedzieć na zapisane posunięcie, to należy otworzyć kopertę, wykonać zapisane posunięcie na szachownicy i uruchomić jego zegar,

I.9.2. jest nieobecny zawodnik, mający odpowiedzieć na zapisane posunięcie, to uruchamia się jego zegar, ale nie ujawnia się zapisanego posunięcia. W momencie przyjścia ten zawodnik ma prawo zatrzymać zegar i przywołać sędziego. Dopiero wtedy sędzia otwiera kopertę, wykonuje zapisane posunięcie na szachownicy i uruchamia ponownie zegar tego zawodnika.

I.9.3. jest nieobecny zawodnik, który zapisał posunięcie do koperty, to jego przeciwnik nie jest zobowiązany do wykonania swego posunięcia na szachownicy. Ma prawo zapisać odpowiedź na blankiecie, włożyć formularz do nowej koperty, zakleić ją, a następnie przełączyć zegar. Koperta powinna być przekazana sędziemu, który ją przechowuje do czasu przybycia drugiego zawodnika i otwiera dopiero w jego obecności.

I.10. Zawodnik przegrywa partię, jeśli zgłosi się na dogrywkę z opóźnieniem w stosunku do regulaminowego czasu wznowienia gry, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Jednakże w sytuacji, gdy zapisane tajne posunięcie skutkowało zakończeniem partii, rezultat ten powinien obowiązywać.

I.11. Jeżeli regulamin turniejowy określa inne warunki spóźnienia się na partię, niż zero minut i żaden z zawodników nie jest obecny na rozpoczęciu dogrywki, to konsekwencje opóźnionego stawienia się ponosi zawodnik, który musi odpowiedzieć na zapisane posunięcie. Na jego konto zalicza się czas upływający od rozpoczęcia dogrywki do chwili jego przybycia, chyba że w regulaminie turnieju są określone inne wymagania lub sędzia podejmie inną decyzję.

I.12.1. Jeżeli zaginęła koperta, zawierająca zapisane posunięcie, to grę należy wznowić w pozycji, która powstała w chwili przerwania partii, z czasem do namysłu zarejestrowanym w momencie odłożenia partii. Jeżeli nie można ustalić zużytego czasu w chwili odłożenia partii, to decyzję w tej sprawie podejmuje sędzia i ustalony czas ustawia na zegarach. Zawodnik, który zapisał tajne posunięcie do koperty, oznajmia je i wykonuje na szachownicy. I.12.2. Jeżeli odtworzenie pozycji jest niemożliwe, grę należy unieważnić i rozegrać nową partię.

I.13. Jeżeli przy wznowieniu partii czas zużyty jest nieprawidłowo wskazany na zegarach i jeden z zawodników, przed wykonaniem swojego pierwszego posunięcia, zwróci na to uwagę, to pomyłkę należy sprostować. Jeśli błąd nie został zauważony, partia toczy się dalej bez korekty, chyba że sędzia podejmie inną decyzję.

I.14. Czas trwania dogrywek powinien być kontrolowany przez sędziego wg jego zegarka. Początek dogrywek powinien być ogłoszony z wyprzedzeniem.