Przepisy turniejowe FIDE

Zatwierdzone na Kongresie w 1986 r. oraz Radę Prezydencką FIDE 2007r.
Aktualizowane w latach 1989, 1992, 1993, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 oraz na Radzie Wykonawczej FIDE 2011.

Wprowadzenie

Wszystkie zawody szachowe powinny być przeprowadzone zgodnie z Przepisami gry FIDE (E.I.01- FIDE Laws of Chess). Niniejsze Przepisy turniejowe FIDE (FIDE General Regulations for Competitions) powinny być stosowane w ścisłej harmonii z „Przepisami gry FIDE” we wszystkich oficjalnych rozgrywkach Międzynarodowej Federacji Szachowej. Przepisy te powinny być także stosowane we wszystkich turniejach poddanych ocenie rankingowej FIDE, z ewentualnymi korektami, gdy zachodzi taka konieczność.
Organizatorzy, uczestnicy i sędziowie turnieju są zobowiązani do zapoznania się z tymi przepisami przed rozpoczęciem rozgrywek.
Prawodawstwo państwa, w którym rozgrywane są zawody ma pierwszeństwo przed regulacjami FIDE.

1. Zakres

1.1 W przypadku wystąpienia sytuacji nieobjętej regulaminem turnieju, niniejsze „Przepisy” powinny być wiążące.

1.2 Niniejsze Przepisy turniejowe FIDE dotyczą następujących poziomów zawodów:
L1 – oficjalne imprezy FIDE – patrz FIDE Handbook, rozdział D: Przepisy dotyczące poszczególnych turniejów (mistrzostwa świata, olimpiada szachowa, mistrzostwa kontynentu, itd.)
L2 – turnieje, w których można zdobyć tytuły i normy na tytuły, zgodnie z FIDE Handbook B.01: Przepisy dotyczące nadawania tytułów FIDE – FIDE Title Regulations;
L3 – Turnieje zgłoszone do oceny rankingowej FIDE, zgodnie z FIDE Handbook B.02: Przepisy dotyczące oceny rankingowej FIDE.

2. Dyrektor turnieju

1.3 Regulaminy powyższych zawodów mogą zawierać zasady określone przez inne Komisje FIDE wymienione w FIDE Handbook. W miarę możliwości należy podać źródła innych wspomnianych przepisów.

2.1 Federacja narodowa albo inna jednostka administracyjna odpowiedzialna za organizację turnieju może powierzyć techniczną stronę organizacji zawodów Dyrektorowi turnieju. Może on, wspólnie z federacją lub inną jednostką organizującą zawody, powołać Komitet organizacyjny, który będzie odpowiadać za wszystkie sprawy finansowe, techniczne i organizacyjne zawodów.
Poniższe przepisy pomagają Dyrektorowi turnieju, który we współpracy z Sędzią głównym (zobacz art. 3.) powinien zapewnić właściwy przebieg zawodów.

2.2 Dyrektor turnieju jest, w szczególności, odpowiedzialny za:
(1) opracowanie regulaminu danej imprezy – patrz Wytyczne dla organizatorów opublikowane na stronie Komisji Przepisów FIDE rules.fide.com;
(2) zapewnienie niezbędnego personelu oraz sprzętu do kontroli ewentualnego nieuczciwego postępowania – patrz FIDE Handbook A.10 – Wytyczne dotyczące walki z nieuczciwym postępowaniem;
(3) opracowanie przepisów dotyczących zasad ubioru na danej imprezie – patrz FIDE Handbook A.09 – Kodeks etyczny FIDE;
(4) rejestrację turnieju w terminie i zgodnie z zasadami określonymi w FIDE Handbook B.02 – Przepisy dotyczące oceny rankingowej;
(5) zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących mediów – patrz FIDE Handbook C.09 Media;
(6) nadzorowanie pracy technicznej obsługi turnieju.

3. Sędzia główny

3.1 Obowiązki Sędziego głównego są określone, w szczególności, w Przepisach gry FIDE, Przepisach turniejowych FIDE, Wytycznych dotyczących walki z nieuczciwym postępowaniem, itd. Do obowiązków Sędziego głównego w czasie turnieju należą m.in.:
(1) prowadzenie ewidencji rezultatów każdej rundy;
(2) nadzór nad właściwym przebiegiem turnieju;
(3) utrzymanie porządku na sali gry;
(4) zapewnienie zawodnikom odpowiednich warunków gry w czasie partii.

3.2 Przed rozpoczęciem zawodów Sędzia główny:
(1) może, po konsultacjach z Dyrektorem turnieju, ustalić dodatkowe reguły obowiązujące w turnieju;
(2) musi sprawdzić szczegółowo warunki gry, w tym strefę rozgrywek, salę gry, jej oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzację, wentylację, źródła ewentualnego hałasu, bezpieczeństwo, itd.;
(3) powinien domagać się od Dyrektora turnieju zapewnienia niezbędnego wyposażenia sali turniejowej; przygotowania właściwego sprzętu turniejowego; niezbędnej liczby sędziów asystentów; personelu technicznego i pomocniczego oraz dopilnować, aby sędziowie asystenci mieli zapewnione odpowiednie warunki pracy. Wyłącznie Sędzia główny jest uprawniony do stwierdzenia, że warunki gry spełniają niniejsze Przepisy turniejowe FIDE. Jego decyzja w tej materii jest ostateczna.

3.3 W przypadku odmiennych opinii Sędziego głównego i Dyrektora turnieju dotyczących interpretacji „Przepisów gry”, opinia Sędziego głównego jest nadrzędna.

3.4 Po zakończeniu turnieju Sędzia główny powinien sporządzić wymagane sprawozdania.

4. Przygotowanie sali gry i sprzętu szachowego

Sala gry i sprzęt szachowy muszą spełniać warunki określone w FIDE Handbook C.02: Normy dotyczące sprzętu szachowego i miejsca rozgrywek turniejów FIDE.

4.1 W miarę możliwości, poza salą gry, powinno zostać przygotowane odrębne miejsce dla osób palących, z łatwym dostępem z sali gry. Jednakże, jeśli lokalne przepisy nie dopuszczają palenia w budynku, to zawodnicy i pozostali zarejestrowani uczestnicy powinni mieć zapewnione dogodne wyjście na zewnątrz budynku.

4.2 Jeżeli palenie jest całkowicie zabronione, fakt ten powinien być wcześniej odnotowany w regulaminie turnieju.

4.3 Wszystkie partie muszą być rozegrane na sali turniejowej w terminach określonych wcześniej przez organizatora w programie imprezy, chyba, że Sędzia główny, w porozumieniu z Dyrektorem turnieju, podejmie inną decyzję.

4.4 W turniejach FIDE poziomu L1 z udziałem co najmniej 30 zawodników, przez cały czas trwania turnieju na sali gry musi znajdować się duży czasomierz cyfrowy lub zegar. Jeżeli w turnieju bierze udział mniej niż 30 zawodników wystarczą stosowne informacje, że do rozpoczęcia gry pozostaje 5 minut, a następnie 1 minuta.

5. Kojarzenia

5.1 Kojarzenia w turniejach kołowych powinny być zgodne z tablicami Bergera (Aneks 1) z ewentualną korektą kolejności rund w turniejach dwukołowych.

5.2 Jeżeli na kojarzenia nałożone są dodatkowe obwarowania regulaminowe; np. gracze z tej samej federacji, nie mogą rozgrywać partii w ostatnich rundach, to powinno to być zakomunikowane najwcześniej jak jest to możliwe, jednak nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej rundy.

5.3 W przypadku turnieju kołowego powyższe wymagania nałożone na kojarzenia można spełnić przeprowadzając procedurę sztucznego losowania numerów startowych na podstawie tabel Varmy (Aneks 2). Ma ona zastosowanie w turniejach z udziałem od 9 do 24 zawodników.

5.4 W przypadku rozgrywania turnieju systemem szwajcarskim, przed zawodami powinny zostać podane reguły kojarzenia obowiązujące w danym turnieju, zgodnie z C.04 System szwajcarski.

6. Losowanie i rezygnacje

6.1 Za prawidłowe przeprowadzenie losowania oraz przygotowywanie kojarzeń w turnieju jest odpowiedzialny Sędzia główny.

6.2 Ceremonia losowania przed pierwszą rundą turnieju kołowego powinna być przygotowana przez Dyrektora turnieju. Powinna mieć ona charakter otwarty i być dostępna dla zawodników.

6.3 W turniejach kołowych rangi L1 i L2, losowanie powinno być przeprowadzone przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczęciem pierwszej rundy – termin ten jest także sugerowany dla turniejów rozgrywanych systemem szwajcarskim. W zawodach rangi L1 wszyscy uczestnicy zawodów powinni być obecni na losowaniu. W gestii Sędziego głównego jest decyzja o dopuszczeniu do turnieju zawodnika, który nie przybył na czas na ceremonię losowania. Kojarzenie pierwszej rundy powinno być ogłoszone niezwłocznie po losowaniu.

6.4 Jeżeli po losowaniu, ale przed rozpoczęciem pierwszej rundy, co najmniej jeden z zawodników wycofa się z turnieju, bądź zostanie usunięty, lub do turnieju zostaną dopuszczeni nowi zawodnicy, to wtedy ogłoszone kojarzenie nie powinno zostać zmieniane. W gestii Sędziego głównego jest skojarzenie nowych zawodników lub zmiana istniejącego kojarzenia, ale pod warunkiem, że zostanie to skonsultowane z zainteresowanymi zawodnikami oraz zmiany w kojarzeniu będą tak nieznaczne jak to tylko jest możliwe.

6.5 Zawodnik, który bez powiadomienia sędziego, nie pojawi się na partii, będzie uznany za gracza, który się wycofał, chyba, że jego nieobecność zostanie usprawiedliwiona zanim zostanie ogłoszone kojarzenie kolejnej rundy. Regulamin zawodów może stanowić inaczej.

6.6 System kołowy
(1) Każdy z zawodników biorących udział w turnieju jest zobowiązany do rozegrania wszystkich rund;
(2) W przypadku, gdy zawodnik wycofa się lub zostaje usunięty z turnieju, to skutki powinny być następujące:
1. Jeżeli zawodnik rozegrał w turnieju mniej niż 50% partii, to jego wyniki pozostają w tabeli turniejowej (dla celów rankingowych i historycznych), ale nie są brane pod uwagę w końcowej klasyfikacji turnieju. Partie nierozegrane przez danego zawodnika są zaznaczone znakiem „-”, a jego przeciwników znakiem „+”. Jeżeli przeciwnik jest także nieobecny, to partia będzie oznaczona dwoma znakami „-”.
2. Jeżeli zawodnik rozegrał przynajmniej 50% partii w turnieju, to jego wyniki pozostają w tabeli turniejowej i będą brane pod uwagę w końcowej klasyfikacji turnieju. Partie nierozegrane przez danego zawodnika są oznaczone jak w poprzednim ustępie.

6.7 System szwajcarski
(1) Jeżeli zawodnik wycofa się z turnieju, to jego punkty i punkty jego przeciwników zdobyte w partiach z nim pozostają w tabeli turniejowej i są brane pod uwagę przy ustalaniu kolejności. Ocena rankingowa obejmuje tylko partie rozegrane przy szachownicy.
(2) Jeżeli zawodnik nie może zagrać w danej rundzie, to ma obowiązek poinformować o tym, przed kojarzeniem rundy, Sędziego Głównego i osobę odpowiedzialną za przygotowywanie kojarzeń.
Jeżeli regulamin turnieju nie stanowi inaczej, to:
(3) Jeżeli po rozpoczęciu rundy w zawodach na poziomach L2 i L3, okaże się, że dwóch zawodników nie rozgrywa partii, wtedy mogą być skojarzeni ze sobą. Może to mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy sędzia i obaj zawodnicy wyrażą na to zgodę oraz zawodnicy ci nie grali jeszcze ze sobą na tym turnieju. Sędzia powinien skorygować ustawienia zegara.
(4) W zawodach na poziomach L2 i L3 regulamin turnieju może pozwolić zawodnikowi na wycofanie się z kojarzenia i otrzymanie za to pół punktu. W danym turnieju zawodnik może co najwyżej jednokrotnie skorzystać z tej opcji. Musi to jednak wcześniej zgłosić sędziemu, który musi wyrazić na to zgodę. Zgoda taka może nie być wydana zawodnikowi, który bierze udział w turnieju na specjalnych warunkach lub, który został przyjęty do turnieju bez wpisowego.

7. Rozgrywki drużynowe i rola kapitana drużyny

W zawodach drużynowych wyniki partii rozgrywanych przez członków zespołu mają identyczny wpływ na wynik osiągnięty przez całą drużynę.

7.1 Kapitan drużyny zobowiązany jest do dostarczenia w formie pisemnej składu drużyny na każdy mecz. W przypadku niedostarczenia przez kapitana składu drużyny w terminie określonym w regulaminie zawodów, w danej rundzie obowiązuje tzw. skład podstawowy – w meczu mogą wystąpić tylko zawodnicy umieszczeni w zgłoszeniu do zawodów na pierwszych pozycjach. Kapitan powinien poinformować zawodników o kojarzeniu danej rundy.

7.2 W rozgrywkach rangi L1 drużyna może rozpocząć mecz tylko wtedy, gdy do rozgrywek stawi się więcej niż 50% zawodników. Jeśli obecnych jest 50% lub mniej graczy, obecni gracze nie mogą zacząć swoich partii. Na innych poziomach zawodów, przepis ten nie jest obowiązkowy, ale zalecany.

7.3 Po zakończeniu meczu kapitan jest zobowiązany do podpisania protokołu meczowego, na którym znajdują się wyniki danego meczu.

7.4 Wyłącznie za zgodą sędziego, kapitan drużyny może opuścić, a następnie powrócić na salę gry.

7.5 Podczas meczu kapitan drużyny oraz zawodnicy nie mogą stać za plecami zawodników przeciwnej drużyny.

7.6 Rozmowa pomiędzy kapitanem a zawodnikiem jest możliwa na prośbę kapitana lub zawodnika. Musi wcześniej zostać zgłoszona sędziemu. Musi się odbywać w obecności sędziego i w języku przez niego zrozumiałym.

7.7 Kapitan jest uprawniony do doradzenia zawodnikom swojej drużyny w sprawach złożenia oferty remisowej lub przyjęcia propozycji remisowej, chyba, że regulamin turnieju stanowi inaczej. Kapitan nie powinien ingerować w żaden inny sposób w przebieg gry. Nie może przekazywać zawodnikowi żadnych informacji odnośnie pozycji na szachownicy, ani konsultować się z innymi osobami w sprawie oceny aktualnej pozycji. Zawodnik ma prawo zapytać kapitana drużyny czy może on zaproponować lub przyjąć remis.

7.8 Kapitan drużyny może przekazać swoje funkcje innej osobie, pod warunkiem, że wcześniej pisemnie poinformuje o tym Sędziego głównego.

8. Punktacja pomocnicza i partie nierozegrane

Szczegóły znajdują się w FIDE Handbook C.02 – Normy dotyczące sprzętu szachowego i miejsca rozgrywek dla turniejów FIDE.

9. Zachowanie zawodników

9.1 Zawodnik, który formalnie potwierdził przyjęcie zaproszenia, jest zobowiązany do wzięcia udziału w turnieju, z wyjątkiem siły wyższej, jak choroba czy wypadek. Przyjęcie innego zaproszenia, nie jest uważane za ważny powód wycofania się z turnieju.

9.2 Wszyscy uczestnicy zawodów powinni być stosownie ubrani. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących odpowiedniego stroju, zawodnicy mogą być ukarani – patrz FIDE Handbook A.09 – Kodeks etyczny, artykuł 3.2.

9.3 Zawodnik, który odmawia dokończenia partii, lub opuszcza salę gry bez poddania jej, czy też powiadomienia sędziego, postępuje nie fair. Sędzia może ukarać takiego zawodnika za niesportowe zachowanie – patrz FIDE Handbook E.01 – Przepisy gry FIDE, artykuł 12.9.

9.4 Kiedy nie ma wątpliwości, że wyniki były ustalone – patrz FIDE Handbook E.01 – Przepisy gry FIDE, artykuł 11.1 – Sędzia główny nałoży odpowiednie kary – patrz FIDE Handbook E.01 – Przepisy gry FIDE, artykuł 12.9.

9.5 Zawodnicy nie powinni jeść przy szachownicy w czasie partii.

10. Procedury odwoławcze

10.1 W przypadku wystąpienia konfliktu, Sędzia główny lub Dyrektor turnieju powinni podjąć wszelkie starania, aby spór został zażegnany w drodze ugody. Jeżeli jest to niemożliwe, a zaistniała sytuacja wymaga nałożenia kar, które nie są określone w Przepisach gry FIDE lub w Przepisach turniejowych FIDE, to Sędzia główny (w porozumieniu z Dyrektorem turnieju) ma prawo, według swojego uznania, nałożyć adekwatne kary. Sędzia powinien dążyć do utrzymania dyscypliny, przedstawiając różne sposoby wyjścia z konfliktowej sytuacji, które mogą załagodzić spór pomiędzy zwaśnionymi stronami.

10.2 We wszystkich turniejach należy powołać Komisję odwoławczą. Dyrektor turnieju powinien dopilnować, aby Komisja odwoławcza została powołana lub wybrana przed rozpoczęciem pierwszej rundy, zwykle w trakcie ceremonii losowania lub na odprawie technicznej. Zaleca się, aby Komisja odwoławcza składała się z przewodniczącego, co najmniej dwóch członków i w razie potrzeby, dwóch członków rezerwowych. W zawodach międzynarodowych zaleca się, aby wszyscy członkowie Komisji należeli do różnych federacji. Żaden członek Komisji odwoławczej zamieszany w konflikt nie może być członkiem Komisji odwoławczej rozpatrującej zaistniałą sytuację. Komisja odwoławcza powinna mieć nieparzystą liczbę członków głosujących. Członkowie Komisji odwoławczej powinni mieć przynajmniej 21 lat.

10.3 Zawodnik może odwołać się od decyzji Sędziego głównego, Dyrektora turnieju lub ich asystentów. Prawo takie ma także oficjalny reprezentant danego zawodnika: kapitan drużyny, szef delegacji albo inna osoba określona w regulaminie zawodów.

10.4 Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej w terminie określonym w regulaminie turnieju. Składając odwołanie należy dołączyć kaucję określoną w regulaminie turnieju. Zarówno termin i wysokość kaucji powinny zostać ogłoszone z wyprzedzeniem. Decyzja Komisji odwoławczej jest ostateczna. Kaucja zostaje zwrócona, jeżeli protest zostanie rozpatrzony pozytywnie. Kaucja (lub jej część) może być również zwrócona w przypadku odrzucenia protestu, jeśli zdaniem Komitetu odwoławczego złożenie protestu było uzasadnione.

11. Media

11.1 Kamery telewizyjne mogą być ustawione na sali gier lub w sąsiedztwie za zgodą Sędziego głównego i Dyrektora turnieju, pod warunkiem, że pracują cicho i dyskretnie. Sędzia główny powinien dopilnować, aby obecność kamer telewizyjnych, kamer video oraz sprzętu fotograficznego nie przeszkadzała i nie rozpraszała zawodników w czasie partii.

11.2 Zdjęcia na sali gry mogą wykonywać tylko akredytowani fotografowie. Użycie lampy błyskowej na sali gry jest dozwolone tylko przez pierwszych 10 minut pierwszej rundy i pierwszych 5 minut każdej kolejnej, chyba, że Sędzia główny podejmie inną decyzję. Regulamin zawodów może zawierać inne reguły stosownie do specyfiki zawodów. W pozostałej części rundy, akredytowani fotografowie mogą robić zdjęcia na sali gry wyłącznie za zgodą Sędziego głównego.

12. Zaproszenie, rejestracja i inne działania dotyczące zawodów poziomu L1

12.1 Zaproszenia na zawody FIDE powinny być przygotowane i wysłane najszybciej jak to jest tylko możliwe.

12.2 Dyrektor turnieju, za pośrednictwem właściwych federacji krajowych, jest zobowiązany do rozesłania zaproszeń do wszystkich uczestników uprawnionych do udziału w zawodach. W przypadku zawodów rangi mistrzostw świata, tekst zaproszenia powinien być zaaprobowany przez Prezydenta FIDE, a w rozgrywkach rangi mistrzostw kontynentu – przez prezydenta danego kontynentu.

12.3 Zaproszenie powinno zawierać wszelkie niezbędne informacje o imprezie, w sposób klarowny powinny być przedstawione warunki udziału w turnieju i wszystkie szczegóły potrzebne zawodnikom. W zaproszeniu powinny znajdować się następujące informacje, które również powinny się znaleźć na stronie internetowej FIDE:
1. data i miejsce turnieju;
2. referencje do przepisów FIDE;
3. lista hoteli, w którym zostaną zakwaterowani uczestnicy z danymi kontaktowymi;
4. harmonogram turnieju: daty i godziny oraz miejsca: przybycia, uroczystego otwarcia, odprawy technicznej, losowania, rozgrywek, dodatkowych imprez, uroczystego zakończenia turnieju oraz odjazdu;
5. tempo gry i rodzaj zegarów, które będą używane w turnieju;
6. system kojarzenia oraz system tie-breaków;
7. czas dopuszczalnego spóźnienia na partię;
8. warunki dotyczące składania ofert remisowych, jeśli są przewidziane jakiekolwiek ograniczenia;
9. informacja czy zawody będą rozgrywane zgodnie z artykułem A3 czy A4 turniejów szachów szybkich; informacja czy zawody będą rozgrywane zgodnie z artykułem B3 czy B4 dla szachów błyskawicznych;
10. warunki finansowe: koszty podróży i pobytu; okres, w którym zakwaterowanie i wyżywienie są na koszt organizatorów, albo koszt takiego zakwaterowania; koszt i warunki pobytu osób towarzyszących zawodnikom; uzgodnienia odnośnie wyżywienia;
11. wysokość wpisowego do turnieju; szczegółowy wykaz nagród pieniężnych, w tym nagród specjalnych; kieszonkowe; honoraria za zdobyte punkty; waluta, w której wypłacane będą nagrody; sposób i warunki wypłat; wysokość podatków;
12. przepisy dotyczące wiz obowiązujące w danym kraju oraz sposób ubiegania się o nie;
13. możliwości dotarcia do miejsca rozgrywek, informacje o środkach transportu;
14. przewidywana liczba uczestników, nazwiska zaproszonych graczy i nazwisko Sędziego głównego;
15. strona internetowa turnieju, dane kontaktowe organizatorów, nazwisko Dyrektora turnieju;
16. obowiązki zawodników w stosunku do mediów, publiczności, sponsorów przedstawicieli władz, itp.
17. zasady dotyczące ubioru na zawodach;
18. informacje dotyczące zasad palenia tytoniu;
19. zasady bezpieczeństwa;
20. obostrzenia medyczne, w tym zalecane i wymagane szczepienia, które należy wykonać przed przybyciem na turniej;
21. informacje dotyczące propozycji turystycznych, dodatkowych imprez, dostępu do internetu, itp.;
22. ostateczny termin potwierdzenia udziału przez zaproszonych zawodników oraz miejsce, w którym mają zgłosić przyjazd na turniej;
23. w odpowiedzi na zaproszenie, zawodnik może wspomnieć o swoich schorzeniach medycznych, wymogach żywieniowych i religijnych;
24. w odpowiedzi na zaproszenie zawodnik powinien powiadomić organizatora o krokach, które powinien podjąć w związku z jego niepełnosprawnością.

12.4 Zaproszenie wysłane do zawodnika nie może być wycofane, jeżeli zaproszony potwierdził swój udział w terminie określonym w zaproszeniu. Jeżeli turniej został odwołany lub przesunięty, organizatorzy powinni zapewnić zawodnikom rekompensatę.

12.5 Dyrektor turnieju powinien zapewnić opiekę medyczną i lekarstwa wszystkim zawodnikom, oficjalnym sekundantom, sędziom oraz oficjalnym gościom, a także ubezpieczyć ich od wypadków losowych i konieczności korzystania z usług medycznych, włączając w to lekarstwa, zabiegi chirurgiczne, itd., ale bez uwzględnienia przewlekłych dolegliwości i chorób. Na czas trwania turnieju powinien zostać powołany oficjalny personel medyczny.

12.6 Zasady opisane w 12.3, 12.4, 12.5 powinny być także stosowane w turniejach rangi L2 i L3, z odpowiednimi zmianami, jeśli zajdzie taka konieczność.

13. Zasady wyznaczania Sędziego głównego na zawody rangi L1

(1) Sędzia główny w oficjalnych rozgrywkach w cyklu mistrzostw świata jest nominowany przez prezydenta FIDE w porozumieniu z Dyrektorem turnieju. Sędzia główny w oficjalnych rozgrywkach w cyklu mistrzostw kontynentalnych jest nominowany przez prezydenta kontynentu w porozumieniu z Dyrektorem turnieju.
Sędzia główny musi mieć tytuł sędziego międzynarodowego klasy „A” lub „B” (patrz FIDE Handbook B.06, Aneks 2, Przepisy dotyczące klasyfikacji sędziów szachowych) oraz posiadać odpowiednie doświadczenie w sędziowaniu na turniejach FIDE, dobrą znajomość oficjalnych języków FIDE i odpowiednich regulaminów FIDE.
(2) FIDE i/lub Komitet organizacyjny, w porozumieniu z Sędzią głównym, nominują pozostałych sędziów i personel pomocniczy.