Regulamin Klasyfikacyjny Polskiego Związku Szachowego

L.Dz. 32/2015, Warszawa, 12.01.2015 r.

1. Postanowienia ogólne

Regulamin dotyczy gry bezpośredniej i określa warunki i tryb postępowania przy zdobywaniu i nadawaniu kategorii oraz tytułów szachowych.

2. Kategorie i tytuły Szachowe

2.1. Kategoria szachowa jest wykładnikiem maksymalnego wyniku sportowego, osiągniętego przez ocenianego zawodnika.

2.2. Wszyscy szachiści, kobiety i mężczyźni, nie mający nadanej przynajmniej V kategorii są szachistami niesklasyfikowanymi z rankingiem R=1000 p.

2.3. Kategorie i tytuły szachowe dzielimy ze względu na płeć zawodnika na:
a) kategorie i tytuły kobiece,
b) kategorie i tytuły męskie.

2.4. Kategorie i tytuły szachowe dzielimy ze względu na organ nadający na:
a) kategorie i tytuły centralne,
b) kategorie okręgowe.

2.5. Kategoria mistrza krajowego oraz kandydata na mistrza krajowego są nadawane w formie tytułu.

2.6. Szachiści zrzeszeni w klubach i Wojewódzkich Związkach Szachowych, będących członkami Polskiego Związku Szachowego, oraz zarejestrowani w CR bez przynależności mogą mieć nadane następujące kategorie (jednakowe dla kobiet i dla mężczyzn) – Tabela nr 1.

Tabela nr 1

Kategoria szachowa (tytuł)Oznaczenie kategoriiPunktacja rankingowa
KobietyMężczyźni
A. Tytuły i kategorie centralne
Mistrzm22002400
Kandydat na mistrzak20002200
Kategoria pierwszaI18002000
B. Kategorie okręgowe
Kategoria drugaII16001800
Kategoria trzeciaIII14001600
Kategoria czwartaIV12501400
Kategoria piątaV11001200
C. Zawodnicy niesklasyfikowani
Bez kategoriibk10001000

2.7. Zawodnik, który zdobędzie normę lub normy na wyższą kategorię centralną łącznie z minimum 9 partii , kobieta normy na I kategorię z minimum 7 partii otrzymuje nową punktację rankingową – Tabela nr 2.

Tabela nr 2

Normy na tytuły i kategorie centralneOznaczeniePunktacja rankingowa
KobietyMężczyźni
Norma/y na mistrzak+, k++21002300
Norma/y na kandydata na mistrzaI+, I++19002100
Norma na pierwszą kategorięII+17001900

3. Warunki uzyskania kategorii (tytułów)

3.1. Warunki ogólne:
a) Kategorie i tytuły mogą być zdobywane w turniejach indywidualnych i drużynowych rozgrywanych systemem szwajcarskim oraz jedno lub dwukołowych.
b) W przypadku rozgrywania turnieju składającego się z eliminacji i finału można połączyć obie fazy turnieju.
c) Czas trwania indywidualnego turnieju klasyfikacyjnego, nie może przekraczać 90 dni kalendarzowych.

3.2. Warunki szczegółowe:
d) Zdobycie minimum 1/3 punktów z rozegranych partii.
e) Jednokrotne wypełnienie normy rankingowej na kategorię okręgową.
f) Wielokrotne wypełnienie normy rankingowej na kategorie/tytuły centralne z minimum 17 partii łącznie, dla kobiet na I kategorię z minimum 14 partii.
g) Normy na tytuł mistrza można wypełniać jedynie w turniejach międzynarodowych lub ogólnopolskich podlegających ocenie rankingowej FIDE.
h) Uregulowanie opłat wg Komunikatu Organizacyjno-Finansowego Polskiego Związku Szachowego, ewentualnie wojewódzkich komunikatów finansowych w odniesieniu do kategorii okręgowych.
i) Uzyskanie odpowiedniego rankingu FIDE:
• dla tytułu kandydata na mistrza: 1900 kobiety lub 2100 mężczyźni,
• dla tytułu mistrza: 2100 kobiety lub 2300 mężczyźni.

4. Normy rankingowe

4.1. Zawodnik wypełnił normę na daną kategorię, jeżeli osiągnięty przez niego wynik rankingowy Ru jest co najmniej równy wymaganemu dla danej kategorii Rmin.

4.2. Zestawienie rankingowych norm klasyfikacyjnych oraz wymaganej liczby partii, niezbędnych dla osiągnięcia norm przedstawiono w Tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Norma klasyfikacyjnaRankingowa norma klasyfikacyjna (Rmin)Minimalna liczba partii
kobietymężczyźni
na tytuł mistrza220024009*)
na tytuł kandydata200022009*)
na I kategorię180020009*)
na II kategorię160018007**)
na III kategorię135015507**)
na IV kategorię115013005
na V kategorię100010505

*) patrz pkt. 4.7.
**) patrz pkt. 4.9.

4.3. Można zaliczyć normę zawodnikowi, który rozegrał mniej partii niż wynika to z Tabeli nr 3, ale pod warunkiem, że uzyskał w nich tyle punktów, ile musiałby uzyskać z wymaganej minimalnej liczby partii. Przyjmuje się wtedy, że w partiach brakujących do wymaganego limitu miałby on rywali o rankingu równym średniemu rankingowi swoich przeciwników z danego turnieju.

4.4. W zawodach, w których rozegrano więcej partii, niż minimum wymaganej do oceny klasyfikacyjnej, można pominąć partie wygrane z zawodnikami, których udział w zawodach pogarsza średni ranking. Jednakże liczba partii przedstawionych do oceny klasyfikacyjnej nie może być mniejsza niż wymagana.

4.5. Jeżeli turniej szwajcarski składa się z większej liczby rund niż wymagane minimum, to normę można wypełnić również w rundach po wymaganym minimum.

4.6. W turnieju kołowym normę oblicza się ze wszystkich rozegranych partii.

4.7. Normę na I kategorię, tytuł kandydata lub tytuł mistrza można zdobyć w turniejach 5-8 rundowych. W takich turniejach za limit partii niezbędnych do uzyskania normy przyjmuje się liczbę rund w turnieju. Przy obliczaniu normy w takich turniejach nie mają zastosowania pkt. 4.3., 4.4., 4.5.

4.8. Jeżeli w turnieju 9-rundowym zawodnik wygrał partię walkowerem lub pauzował turniej taki traktowany jest jak turniej 8-rundowy.

4.9. Na wniosek zawodnika można nadać III lub II kategorię, jeżeli uzyskał on odpowiedni wynik rankingowy w dwóch turniejach 5 lub 6 rundowych.

5. Tempo gry. Liczba rund dziennie

Minimalne tempo gry, sumaryczny czas trwania partii oraz maksymalną dopuszczalną liczbę rund w jednym dniu określa tabela nr 4.

Tabela nr 4

Norma na tytuł/kategorięMinimalne tempo gry dla zawodnika w minutachSumaryczny czas gry w godzinachMaksymalna liczba rund dziennie
M12043
I*, k9033
III, II6025
V, IV3019

*- dla kobiet dopuszcza się uzyskanie normy na I kategorię w turniejach granych tempem P’60 minimum 7 rundowych

6. Obliczanie wyniku rankingowego uzyskanego w zawodach.

6.1. Do obliczeń rankingowych nie bierze się pod uwagę rezultatów partii nie granych tj. przegranych i wygranych walkowerem, pauzy, względnie zweryfikowanych bez gry.

6.2. Ranking zawodnika nie może się zmieniać w trakcie trwania turnieju – obowiązuje ranking posiadany przez zawodnika w dniu rozpoczęcia I rundy.

6.3. Dla zawodników polskich i zagranicznych posiadających kategorie i tytuły do obliczeń przyjmuje się rankingi przeciwników według Tabeli nr 5.

6.4. Dla zawodników zagranicznych nie posiadających kategorii, a posiadających ranking FIDE przyjmuje się ranking prowizoryczny wynikający z zaokrąglenia w górę rankingu FIDE do najbliższej punktacji rankingowej wynikającej z Tabeli nr 5.

6.5. Dla zawodników zagranicznych nie posiadających rankingu FIDE, a posiadających ranking lokalny danego kraju należy postępować analogicznie jak w pkt. 6.4. w przypadku systemów rankingowych o podstawie 1000. Dla innych systemów np. DWZ ranking należy oszacować.

Tabela nr 5

Kategoria szachowa (tytuł)Oznaczenie kategoriiPunktacja rankingowa
KobietyMężczyźni
A. Tytuły międzynarodowe
ArcymistrzWGM GM24002600
Mistrz międzynarodowyWIM IM22502450
Mistrz FIDEWFM FM21002300
Kandydat na mistrza FIDEWCM CM20002200
B. Tytuły i kategorie centralne
Mistrz krajowyM22002400
Norma/y na mistrzak+, k++21002300
Kandydat na mistrzaK20002200
Norma/y na kandydata na mistrzaI+, I++19002100
Kategoria pierwszaI18002000
Norma na pierwsząII+17001900
C. Kategorie okręgowe
Kategoria drugaII16001800
Kategoria trzeciaIII14001600
Kategoria czwartaIV12501400
Kategoria piątaV11001200
D. Zawodnicy niesklasyfikowani
Bez kategoriiBk10001000

6.6. Średni ranking turnieju Rs dla ocenianego zawodnika oblicza się wg Wzoru nr 1:

Gdzie:
n – liczba przeciwników ocenianego zawodnika
Ri – rankingi przeciwników ocenianego zawodnika oraz ranking ocenianego zawodnika

6.7. Wynik rankingowy Ru osiągnięty w ocenianych zawodach, obliczany jest na podstawie Wzoru 2:

Ru = Rs + ΔR

6.8. Wynik rankingowy Ru obliczony na podstawie wzoru 2 zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej. (0,5 zaokrągla się do 1).

6.9. Wartość ΔR obliczana jest na podstawie Wzoru 3:

ΔR = [400 : (n+1)] * (W-P)

n – liczba rozegranych partii,
W – suma wygranych partii w zawodach (bez wygranych walkowerem),
P – suma przegranych partii w zawodach (bez przegranych walkowerem).

6.10. Wielkości ΔR, w zależności od osiągniętego wyniku punktowego w zawodach (W-P) i liczby rozegranych partii, są zestawione w Tabeli nr 6.

Tabela nr 6

W-Pn – liczba rozegranych partii
1234567891011
12001331008067575044403633
226720016013311410089807367
3300240200171150133120109100
4320267229200178160145133
5333286250222200182167
6343300267240218200
7350311280255233
8356320291267
9360327300
10364333
11367

Jeżeli różnica (W-P) jest ujemna to wielkość ΔR (odczytana z Tabeli nr 6) także jest ujemna.

7. Obliczanie norm punktowych

Liczbę punktów niezbędnych do osiągnięcia w danym turnieju klasyfikacyjnej normy punktowej dla danej kategorii, a tym samym dla wypełnienia normy na tę kategorię, można ustalić na podstawie następującego wzoru:

N = n : 2 + [(n+1) : 800] * (Rmin – Rs)

Gdzie:
N – obliczona punktowa norma klasyfikacyjna,
n – liczba rozegranych partii,
Rmin – rankingowa norma klasyfikacyjna,
Rs – średni ranking turnieju.

Liczba N po zaokrągleniu musi być taka, aby ustanowiona klasyfikacyjna norma punktowa spełniała postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności, aby obliczony wg Wzoru nr 2 wynik rankingowy Ru był co najmniej równy rankingowej normie klasyfikacyjnej.

8. Nadawanie Tytułów i kategorii

8.1. Kategorie centralne oraz normy na tytuły i na kategorie centralne nadaje Komisja Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu Polskiego Związku Szachowego.

8.2. Decyzja zatwierdzająca wniosek i nadająca tym samym kategorię lub normę na kategorię winna zawierać datę, od której obowiązuje nadana kategoria.

8.3. Kategorie okręgowe nadają komisje Wojewódzkich Związków Szachowych, odpowiednio dla terenu ich działania.

8.4. Za datę nadania kategorii okręgowych ustala się datę zakończenia zawodów.

8.5. Wszystkie tytuły i kategorie, a także normy na tytuły i kategorie, ważne są bezterminowo.

8.6. Jeżeli norma na kategorię lub tytuł została zdobyta w innym województwie lub za granicą to zawodnik wnioskuje do właściwej komisji o nadanie wyższej kategorii przedstawiając odpowiednie dokumenty potwierdzające uzyskanie normy rankingowej.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2015 r. Traci ważność Regulamin Klasyfikacyjny z 1 marca 2014 r.

9.2. Interpretacja postanowień regulaminu należy do Komisja Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu Polskiego Związku Szachowego.

9.3. Odwołania od interpretacji ww. komisji należy składać do Zarządu Polskiego Związku Szachowego, którego decyzje są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.

9.4. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie na mocy uchwały Zarządu Polskiego Związku Szachowego.